Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 4
  • 1
  • 8
  • 1

Konkurs eller likvidationOm en likvidator har haft hand om likvidationen är bolaget upplöst vid den tidpunkt då likvidatorn avgett slutredovisningen för sin förvaltning och denna har meddelats var och en av bolagsmännen. Vid en konkurs som avslutats utan något överskott anses bolaget vara upplöst i och med att konkursen har avslutats. Skulle konkursen istället avslutas med överskott ska bolaget träda i så kallad likvidation.

En upplösning utan någon föregående likvidation kan också ske i enmanshandelsbolag. Enmanshandelsbolag kallas ett handelsbolag där det bara finns en delägare. Eftersom ett handelsbolag alltid ska bestå av minst två personer anses ett sådant bolag ha trätt i likvidation senast efter sex månader. Om en ny delägare har trätt in anses det åter som ett handelsbolag. Den ensamme bolagsmannen överför i detta fall bolagsegendomen till sig själv, gör upp med fordringsägarna och lägger ned verksamheten eller eventuellt fortsätter den som enskild näringsidkare. Eftersom att bolaget är upplöst kan det inte längre inneha tillgångar eller skulder på något sätt.

När man gör en anmälan om att bolaget har upplösts ska denna snarast göras av samtliga bolagsmän i bolaget. Om anmälan fördröjs kan ett avtal som har slutits av en tidigare behörig bolagsman bli gällande mot bolaget med så kallat solidariskt ansvar för de övriga bolagsmännen. Detta förutsätter att motparten i avtalet är i god tro och att bolaget fortfarande existerar. Anmälan som görs om bolagets upplösning för med att god tro inte kan åberopas. Mycket finns att vinna på en avregistrering av ditt bolag. Du behöver bland annat inte oroa dig för risken att bli ansvarig för någon "annans" skulder och förpliktelser som kan komma att uppkomma i bolaget i framtiden.

Ett handelsbolags alla inkomster beskattas hos delägarna och inte i handelsbolaget, trots att handelsbolaget är en juridisk person. Bolaget är inte något skattesubjekt för inkomstskatt. Inkomsterna beskattas enbart hos delägarna, vilket betyder att inkomsterna i verksamheten enkelbeskattats. Bolagsmännen beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, dvs för bolagets vinst. I vissa fall kan de också beskattas i inkomstslaget kapital, dvs kapitalvinst eller förlust.

Har ett handelsbolag försatts i konkurs, men inte delägarna gör det, förlorar inte heller delägarna sin rätt till att få avdrag för sitt outnyttjade underskott i bolaget som uppkommit före konkursen. Underskottet kan utnyttjas mot exempelvis kapitalvinst på en fastighet som ägs av handelsbolaget och som avyttras under konkursen. När konkursen avslutats utan något överskott är bolaget upplöst. Underskott som kvarstår efter att bolaget lösts upp och är outnyttjat kan inte utnyttjas ett senare år. Outnyttjat underskott ska inte reducera värdet på delägarens andel. I praktiken får delägaren i stället ett avdrag vid den beräkning av kapitalvinst eller förlust som ska göras. Detta med anledning av att handelsbolaget upplösts.

När en delägare gör ett tillskott ökar det den justerade anskaffningsutgiften på vederbörandes andel. Tillskottet räknas då inte bara i form av kontanter utan även egendom. Egendom som förs över till bolaget och är till nytta för handelsbolaget. Egendom anses vara ett tillskott till det värde egendomen får i handelsbolagets räkenskaper. Värdet får inte överstiga det rådande marknadsvärdet. I detta fall räknas inte någon form av eget arbete.

Om en delägare tar över ansvaret för sin del av handelsbolagets skulder i samband med en upplösning av bolaget, ska detta anses som ett tillskott vid beräkningen av delägarens justerade anskaffningsutgift på andelen i bolaget.

Men om en bolagsman tagit ut mer än vad som tillskjutits bolaget genom tillskott eller vinster, kan det ha påverkat bolagsmannen genom att denne fått en negativ justerad anskaffningsutgift. Om den justerade anskaffningsutgiften blir negativ anses omkostnadsbeloppet vara 0 kr. Ersättningen vid försäljningen ökas med det negativa beloppet. Detta betyder också att en negativ anskaffningsutgift blir beskattad i form av kapitalvinst. Bestämmelserna innebär att beloppet en säljare ska lyfta som intäkt inte kommer överensstämma med köparens anskaffningsutgift för sin andel.

Handelsbolaget i fråga leder när det upplöses till samma kapitalvinstbeskattning som om bolagsmännen har avyttrat sina andelar. Om den justerade anskaffningsutgiften skulle vara negativ blir det en vinst. Det påföljande året, det år då handelsbolaget upplösts, ska du som delägare göra en kapitalvinstberäkning. Avvecklingen av bolaget likställs vid tidpunkten skattemässigt med en avyttring. Bolaget ska året efter avregistrerings-året lämna sin sista Inkomstdeklaration och samtliga delägare ska deklarera för bolagets resultat.

 

Starta handelsbolag
image
David Hagberg  629 visningar
Senast uppdaterad: 2019-04-03 10:13
businessman